Ouderbetrokkenheid

We werken op De Koempoelan vanuit de pedagogische driehoek ouder, kind en school. We vinden de rol van de ouders bij de ontwikkeling van kinderen heel belangrijk. Dit is mede een voorwaarde om gezamenlijk zorg te dragen voor de optimale ontwikkeling van een kind.
We spreken ook van ouderbetrokkenheid wanneer ouders ook andere leerlingen begeleiden in hun leerproces door bijvoorbeeld als leesouder samen met leerlingen te werken aan de leesontwikkeling. 

Ouderparticipatie
We hebben oudercommissies die zich bezighouden met de organisatie van het sinterklaasfeest, met de viering van kerst en de organisatie van buitenschoolse sportactiviteiten, zoals voetballen en schaken. 

Ook wanneer activiteiten buiten of op school plaatsvinden, hebben we geregeld ouders nodig die groepjes leerlingen heen en weer kunnen rijden en/of begeleiden. Veel van deze activiteiten zouden we niet kunnen organiseren zonder de welwillende hulp van ouders.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De MR houdt ongeveer 6 bijeenkomsten per jaar, waarvan een deel besloten en een deel openbaar is. De agenda wordt door de MR zelf bepaald. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn o.a. personeelsbeleid, het schoolgebouw, de begroting en het onderwijsproces. De MR heeft op bepaalde punten instemmingsrecht en op andere punten adviesrecht. 

Ouders aan het woord

"Kinderen worden steeds meer betrokken bij hun eigen leerproces!"