De medezeggenschapsraad (vijf personeelsleden en vijf ouders) stellen zich luisterend en actief op naar ouders en personeelsleden. Dit alles met als doel de continuiteit en kwaliteit van het onderwijs op obs De Koempoelan te waarborgen.

De doelstelling van de medezeggenschapsraad (MR) luidt:

Wij oefenen medezeggenschap uit in het belang van alle kinderen en personeel van de openbare basisschool De Koempoelan.

De leden van de MR kunnen invloed uitoefenen op het reilen en zeilen van de school. Het is wettelijk geregeld dat bij (grote) veranderingen de MR advies- of zelfs instemmingsrecht heeft. In de afgelopen jaren is een aantal keer gebruik gemaakt van deze rechten, onder andere bij de benoeming van de huidige directie, de overgang van heterogene naar homogene groepen en het wijzigen van de tussen de middag opvang inclusief de schooltijden. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met de directie ten einde goed op de hoogte te blijven van de gang van zaken.

De MR vergadert op regelmatige basis in de openbaarheid waarbij de gang van zaken
op de obs De Koempoelan wordt besproken. Tijdens deze gelegenheid bestaat ook de mogelijkheid voor ouders om deel te nemen aan de vergadering.
 
Samenstelling medezeggeschapsraad: 

 De personeelsgeleding van de MR:

Marianne Veldhuizen
Annemiek Capel
Liselot Abdoel
Carina van den Berg

Judith Faas

E-mail:
mr@koempoelan.nl
De oudergeleding van de MR:           

voorzitter:
Sandra van Tol 

penningmeester:
Karin Wiersma (geen lid MR)

secretaris:
Manon van der Meulen

lid:

Ron Galesloot
Eliza Akapova
Fatima El Gueriri

 
 
Powered by BasisOnline